• Diumenge 09 de agost de 2020

Documents de referència

Guia metodològica per a la identificació i implementació d’accions de cooperació tècnica municipal

El Fons Català vol dissenyar i implementar i posar a disposició dels ajuntaments un Programa de Cooperació Tècnica a partir d’assistències i intercanvis tècnics en diferents àmbits de la gestió local entre governs locals catalans i de països del Sud, en diferents sectors d’intervenció: Aigua i sanejament, Gestió de residus, planificació estratègica, urbanisme, polítiques d’igualtat i de gènere, etc. i a diferents territoris on el Fons Català i els seus socis hi estiguin implicats prèviament.

El Fons Català vol proposar als seus socis anar més enllà del model operatiu de cooperació tradicional, centrada sobretot en la transferència de recursos. Dins l’organigrama municipal, en la majoria de casos la cooperació juga un rol secundari i relativament marginal. La cooperació tècnica permet transversalitzar diferents departaments municipals i augmentar el valor afegit de la cooperació local. Es proposa treballar per incorporar qualitat a la cooperació directa dels ajuntaments catalans, a través de dissenyar i implementar accions de cooperació tècnica horitzontal i recíproca entre institucions públiques locals del Nord i del Sud.

En aquesta línia, el Fons Català de Cooperació al Desenvolupament ha desenvolupat la Guia metodològica per a la identificació i implementació d’accions de cooperació tècnica municipal, d’acord amb a la seva missió d’oferir eines per a la millora constant de la praxis de la solidaritat internacional que els seus ajuntaments i entitats supramunicipals sòcies efectuen. Pretén servir de referència per aquelles administracions del món local que volen introduir-se en aquesta modalitat de cooperació i aportar nous elements per a aquelles que ja la venen posant en practica. En aquest sentit, parteix de la pròpia experiència i de les lliçons apreses durant els darrers anys per un grapat d’administracions, amb l’objectiu d’establir unes pautes i objectius conseqüents amb les possibilitats reals dels nostres municipis. Com a base per a la confecció d’aquesta guia, s’han analitzat cinc casos d’ajuntaments amb línies de treball obertes (Vilafranca, Barcelona, Sant Boi de Llobregat, Sant Cugat del Vallès i l’AMB) amb els que es pretén cobrir el millor possible la diversitat política i administrativa al món local català, alhora que introduir organismes com l’AMB amb un rol complementari, no estrictament de govern municipal, però amb unes competències tècniques i una visió metropolitana úniques.

La guia aborda tant els aspectes pròpiament tècnics en què es basa la cooperació, com del cicle de projecte o programa per aquesta modalitat. Fa, a més, especial èmfasi en els aspectes laborals del personal que hi participa des de la seva condició de tècnics i tècniques municipals, conscients de que constitueixen l’element clau i a voltes insubstituïble d’aquest tipus de cooperació, i que sense la seva correcta participació i articulació l’èxit d’aquestes accions es veuria seriosament compromès.

No es tracta, però, d’un text més dins l’extensíssima literatura sobre cooperació i gestió del cicle de projectes, a la qual en remet per ampliar qüestions de caire més general, sinó un document que vol aprofundir en la pràctica específica d’aquest tipus de cooperació.

Fons Català de Cooperació al Desenvolupament. Rambla Santa Mònica, 10, 4t – 08002 Barcelona – Tel. +34 93 412 26 02 – fonscatala@fonscatala.org